• Pon - Pt : 09:00 - 17:00
  • Zygmunta Słomińskiego 19, Warszawa, Polska
  • +48 570 404 155

Załącznik do zarządzenia nr 2/11/21 Zarządu Queens Capital Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2021 r.:

REGULAMIN NAJMU

§ 1.
Definicje
W rozumieniu Regulaminu:
1) „Cena Najmu” – oznacza wskazaną w Wypożyczalni cenę najmu Samochodu za jedną Dobę Najmu;
2) „Doba Najmu” – oznacza okres 24 godzin najmu Samochodu;
3) „Formularz Rezerwacyjny” – oznacza zarówno formularz rezerwacyjny jak i inne formularze dostępne w Wypożyczalni umożliwiające złożenie Rezerwacji;
4) „Kierowca” – oznacza osobę fizyczną uprawnioną do kierowania samochodem osobowym, posiadającą ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz ź posiadającą ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy; wspomniane wymogi powinny być spełnione przez Kierowcę przez cały okres obowiązywania Umowy Najmu;
5) „Klient” – oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej posiadającą zdolność do dokonywania ważnych i skutecznych czynności prawnych w zakresie zawarcia Umowy Najmu;
6) „Protokół” – oznacza protokół zdawczo-odbiorczy opisujący stan faktyczny Samochodu w chwili jego sporządzania poprzedzający wydanie Samochodu Klientowi oraz jego zwrot Spółce;
7) „Spółka” – Queens Capital Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 519 00-195 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000827267, NIP: 5272920295, REGON: 385512799, o kapitale zakładowym w wysokości: 360.000 zł;
8) „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument określający postanowienia Umowy Najmu;
9) „Rezerwacja” – oznacza złożoną przez Klienta ofertę najmu wybranego przez niego Samochodu na dany okres;
10) „Samochód” – oznacza pojazd mechaniczny dostępny w Wypożyczalni stanowiący możliwy przedmiot Umowy Najmu;
11) „Strony” – oznacza łącznie Spółkę oraz Klienta;
12) „Umowa Najmu” – oznacza zawartą pomiędzy Stronami umowę najmu Samochodu na warunkach określonych w Regulaminie oraz ustalonych przez Strony;
13) „Wypożyczalnia” – oznacza serwis internetowy działający pod adresem web: queenscarsrental.com służący do zawierania przez Spółkę Umów Najmu.

§ 2.
Zawarcie Umowy Najmu
1. Zawarcie Umowy Najmu następuje poprzez zaakceptowanie przez Spółkę złożonej przez Klienta Rezerwacji.
2. Zaakceptowanie przez Spółkę złożonej przez Klienta Rezerwacji powoduje powstanie po stronie Klienta obowiązku zapłaty Ceny Najmu za pełny okres najmu Samochodu.
3. Zapłata Ceny Najmu za pełny okres najmu Samochodu powinna nastąpić przed wydaniem Samochodu przez Spółkę oraz w jednej z form wskazanych przez Wypożyczalnię.

§ 3.
Rezerwacja
1. Rezerwacji dokonuje się za pomocą narzędzi dostępnych w Wypożyczali lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Akceptacja Rezerwacji przez Spółkę uwarunkowana jest zaakceptowaniem Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Klienta, co może nastąpić zarówno poprzez zaakceptowanie checkboxów w ostatnim kroku Formularza Rezerwacyjnego lub poprzez złożenia stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Spółka zastrzega, że odpowiedź na złożoną przez Klienta Rezerwację nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia jej złożenia. Brak odpowiedzi Spółki w ciągu 24 godzin od dnia złożenia przez Klienta Rezerwacji poczytuje się za brak akceptacji Rezerwacji.
4. Spółka zastrzega, że może uzależnić decyzję w przedmiocie Rezerwacji od udzielenia Spółce dodatkowych informacji dotyczących planowanego sposobu korzystania z Samochodu, Kierowcy i innych istotnych w ocenie Spółki informacji.
5. Spółka może złożyć akceptację Rezerwacji m.in. poprzez przesłanie na adres email Klienta informacji o zatwierdzeniu/akceptacji Rezerwacji.
6. Niezależnie od postanowień określonych w powyższych ustępach oświadczenie o zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności może nastąpić w chwili odbioru Samochodu poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia wskazanego w Protokole.

§ 4.
Anulowanie Rezerwacji oraz odstąpienie od Umowy Najmu
1. Klient aż do chwili złożenia przez Spółkę oświadczenia o akceptacji Rezerwacji uprawniony jest do anulowania Rezerwacji bez podawania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Anulowanie Rezerwacji powinno zostać złożone z zachowaniem co najmniej formy dokumentowej lub elektronicznej.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, z tymże zastrzeżeniem, że wspomniane uprawnienie nie może zostać złożone później niż do 24 godzin przed upływem terminu do odbioru Samochodu.

§ 5.
Odbiór oraz zwrot Samochodu
1. Odbiór oraz zwrot Samochodu powinno nastąpić w terminie i miejscu ustalonym przez Strony w ramach zawartej Umowy Najmu.
2. Odbiór oraz zwrot Samochodu przez Klienta powinno być poprzedzone sporządzeniem przez Strony Protokołu.
3. Brak zgody Klienta na sporządzenie Protokołu stanowi podstawę do odmowy wydania Samochodu Klientowi, co nie wpływa na jego zobowiązanie do zapłaty Ceny Najmu za pełny okres najmu Samochodu ustalony przez Strony w ramach zawartej Umowy Najmu.
4. Odbiór samochodu przez Klienta w innym niż ustalony przez Strony terminie, jeżeli wynika z przyczyn leżących po stronie Klienta powstałych chociażby bez jego winy, nie wpływa na ustalony przez Strony termin zwrotu Samochodu oraz nie wpływa na jego zobowiązanie do zapłaty Ceny Najmu za okres najmu Samochodu ustalony przez Strony w ramach zawartej Umowy Najmu.
5. Brak odbioru Samochodu przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku zapłaty Ceny Najmu za okres najmu Samochodu ustalony przez Strony w ramach zawartej Umowy Najmu.
6. Samochód powinien być zwrócony przez Klienta z ilością paliwa nie mniejszą niż w momencie jego wydania przez Spółkę. W przypadku gdy ilość paliwa jest mniejsza niż w chwili wydania Samochodu przez Spółkę Klient zobowiązany jest do zapłaty Spółce kwoty odpowiadającej iloczynowi brakującej ilości paliwa oraz średniej ceny paliwa przypadającej na dzień faktycznego zwrotu Samochodu. W przypadku gdy ilość Paliwa jest większa niż w chwili wydania Samochodu przez Spółkę Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi z tego tytułu jakichkolwiek poniesionych przez niego kosztów.
7. W przypadku pozostawienia Samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Kierowcy poza miejscem zwrotu Samochodu ustalonym przez Strony w ramach zawartej Umowy Najmu Klient ponosi koszty jego transportu do ustalonego miejsca jego zwrotu, przy czym koszty te mogą zostać powiększone o wysokość utraconych korzyści, jakie Spółka odniosłaby w przypadku wynajęcia Samochodu innej osobie w okresie koniecznym do jego transportu.
8. W przypadku uchybieniu terminowi zwrotu Samochodu Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości 600 za każdą pełną dobę opóźnienia w zwrocie Samochodu.
9. Klient zobowiązany jest zwrócić Samochód w stanie niepogorszonym, a także czysty zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

§ 6.
Przedłużenie okresu najmu Samochodu
1. Przedłużenie okresu najmu Samochodu wymaga zgody Spółki wyrażonej z zachowaniem formy dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
2. Oświadczenie Klienta o zamiarze przedłużenia okresu najmu Samochodu powinno być zgłoszone Spółce, co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu zwrotu Samochodu. Spółka powinna udzielić odpowiedzi na oświadczenie Klienta w ciągu 12 godzin od chwili jego dostarczenia Spółce.
3. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu najmu Samochodu lub brak akceptacji Spółki na jego przedłużenie oraz jego niezwrócenie w terminie 24 godzin od momentu upływu okresu najmu traktowane będzie jako przestępstwo przywłaszczenia stypizowane w art. 284 Kodeksu karnego oraz zostanie zgłoszone właściwym organom ścigania.

§ 7.
Postanowienia dodatkowe
1. Samochód może być prowadzony wyłącznie przez Klienta będącego Kierowcą lub innego niż Klient Kierowcę, jeżeli Kierowca ten został przy składaniu Rezerwacji lub po zawarciu Umowy Najmu wskazany przez Klienta jako osoba uprawniona do prowadzenia Samochodu.
2. Samochód nie może być bez uprzedniej zgody Spółki wyrażonej z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności ani podnajęty, ani oddany w użytkowanie lub użyczenie osobie trzeciej.
3. Klient odpowiada za wszelkie działania oraz zaniechania Kierowcy oraz osób trzecich, którym bez zgody Spółki podnajęto Samochód lub oddano go w użytkowanie lub użyczenie.
4. Klient udostępni wynajęty mu Samochód w celu przeglądu lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Spółkę.

§ 8.
Awarie, uszkodzenia i kradzież
1. W razie awarii lub niesprawności Samochodu Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Spółkę. Klient nie ma prawa dokonywać́ napraw oraz holowania samochodu bez zgody Spółki wyrażonej z zachowaniem formy dokumentowej pod rygorem nieważności. W innym przypadku Strony ustalają, że Klient poniósł koszty z tym związane na swój rachunek bez prawa do żądania ich zwrotu od Spółki.
2. W razie kradzieży Samochodu, jego uszkodzenia, udziału w kolizji lub wypadku Klient oraz Kierowca zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu Policji oraz Spółkę pod numerem kontaktowym wskazanym w Wypożyczalni. Klient zobowiązany jest współdziałać z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz ze Spółką w zakresie niezbędnym do likwidacji powstałej szkody, w tym dostarczyć pisemny opis zdarzenia oraz kopie wymaganych przez towarzystwo ubezpieczeń dokumentów.
3. W przypadku kradzieży Samochodu Klient zobowiązany jest zwrócić Spółce kluczyki oraz dokumenty Samochodu.
4. Klient odpowiada za wszelkie awarie, uszkodzenia i kradzież Samochodu powstałe z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 9.
Obowiązki Kierowcy oraz Klienta
Klient oraz Kierowca zobowiązani są:
1) każdorazowo posiadać przy sobie ważne dokumenty wymagane przez przepisy prawa do okazania podczas kontroli ruchu drogowego;
2) każdorazowo zabezpieczać Samochód oraz jego wyposażenie przed kradzieżą poprzez każdorazowe zamykanie Samochodu oraz włączanie wszystkich dostępnych urządzeń mających na celu przeciwdziałanie kradzieży, a także staranne zabezpieczenie poza Samochodem dokumentów oraz kluczyków
3) dokonywać własnym kosztem i staraniem bieżącej obsługi codziennej Samochodu;
4) stosować w Samochodzie rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;
5) utrzymywać Samochód w należytej czystości oraz bez jakichkolwiek uszkodzeń.

§ 10.
Zakazy związane z korzystaniem z Samochodu
1. Zabrania się:
1) przemieszczenia się Samochodem poza granicę RP, chyba że Spółka wyrazi uprzednią zgodę z zachowaniem formy dokumentowej pod rygorem nieważności;
2) holowania innych pojazdów z użyciem Samochodu;
3) przekraczania dopuszczalnej ładowności Samochodu;
4) palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub przyjmowania w jakikolwiek sposób substancji psychoaktywnych;
5) dokonywania w Samochodzie jakichkolwiek przeróbek czy dokonywania jakichkolwiek zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem.
2. Za każde naruszenie któregokolwiek zakazu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500 (pięćset złotych). W przypadku wprowadzenia w Samochodzie przeróbek lub zmian, Spółka zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości Samochodu spowodowaną tymi przeróbkami lub zmianami.

§ 11.
Dodatki
Klient może za dodatkowym wynagrodzeniem nabyć uprawnienia wynikające z pakietów dodatkowych/dodatków opisanych szczegółowo w Wypożyczalni, w szczególności ograniczających jego odpowiedzialność odszkodowawczą oraz umożliwiających korzystanie ze Samochodu na zasadach innych niż określone w postanowieniach Regulaminu.

§ 12.
Kaucja
1. Klient zobowiązany jest przed odbiorem Samochodu wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych) tytułem kaucji w celu zabezpieczenia przyszłych wierzytelności pieniężnych Spółki, w tym powstałych szkód, z tytułu Umowy Najmu.
2. W przypadku zawarcia Umowy Najmu na okres dłuższy niż 14 dni kwota kaucji zostanie zwiększona o kwotę 50 zł (pięćdziesiąt) złotych za każdą kolejną Dobę Najmu.
3. W przypadku braku wpłaty całości kaucji przez Klienta odpowiednio stosuje się postanowienia § 5 ust. 3 Regulaminu.
4. Zwrot kaucji nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zwrotu Samochodu.
5. Spółka ma prawo dokonywać potrąceń z kaucji wszelkich wierzytelności pieniężnych wobec Klienta powstałych z tytułu Umowy Najmu.
6. Brak zgody Klienta na sporządzenie Protokołu stanowi podstawę do odmowy wydania Samochodu Klientowi, co nie wpływa na jego zobowiązanie do zapłaty Ceny Najmu za pełny okres najmu Samochodu ustalony przez Strony w ramach zawartej Umowy Najmu.

§ 13.
Kary umowne
1. Klient odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Najmu, w tym postanowień Regulaminu, w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz Umowy Najmu.
2. Kary umowne zastrzeżone w Umowie ulegają kumulacji oraz mogą być dochodzone łącznie.
3. Spółka ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.
4. W przypadku opóźnienia zapłaty kar umownych naliczonych w ramach Umowy, Spółce należą się odsetki maksymalne, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego.

§ 14.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Spółki składać należy drogą elektroniczną na adres email wskazany w Wypożyczalni.
2. Spółka zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W uzasadnionych przypadkach Spółka ma prawo przedłużyć termin do złożenia odpowiedzi o 30 dni, przy czym powinna uprzednio powiadomić o tym Cedenta.

§ 15.
Postanowienia końcowe
1. Jeżeli jakiekolwiek warunki lub postanowienia Regulaminu zostaną z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, bezprawne lub niewykonalne, ich nieważność, bezprawność i niewykonalność pozostanie bez znaczenia dla pozostałych warunków i postanowień Regulaminu i Umowy Najmu, a Regulamin i Umowa Najmu będą interpretowane, w zakresie nieważności, bezprawności lub niewykonalności takiego warunku lub postanowienia, jakby nigdy takiego warunku lub postanowienia nie zawierały. Nieważne, bezprawne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione takim, które w granicach prawa, najbliżej będzie odpowiadać intencji Stron, zgodnie z duchem i celem Regulaminu i Umowy Najmu, jednakże przy założeniu, że taki przypadek nieważności, bezprawności lub niewykonalności nie będzie skutkował istotną zmianą Regulaminu i Umowy Najmu.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu i Umowy Najmu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

*Regulamin obowiązuje od dnia 25 listopada 2021r.

REGULAMIN DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W FORMACIE PDF. (kliknij aby wyświetlić)

W obecnym biurze nie ma samochodu